UPISI 2023/2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
 
 
OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba
 
 
I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA
 
Dječji vrtići Grada Zagreba će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati
 
od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. godine
isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge
https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/
na poveznici e-VRTIĆI
i to za ostvarivanje prava na sudjelovanje u sljedećim programima:
 
1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOME RADNOM TJEDNU
1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2023. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu
- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7.00 do 17.00 sati): u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba,
- smjenski 10-satni program: u Dječjem vrtiću Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema iskazanim potrebama zaposlenih roditelja/skrbnika.
1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2023. navršavaju od šest do jedanaest mjeseci života
-10-satni program: u Dječjem vrtiću Medveščak i u Dječjem vrtiću Duga, za djecu zaposlenih roditelja/skrbnika koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta.
2. POSEBNI PROGRAMI
2.1. za djecu s određenom vrstom teškoća u razvoju
- s motoričkim oštećenjima: u Dječjem vrtiću Vladimira Nazora,
- s višestrukim teškoćama, sniženih intelektualnih sposobnosti: u Dječjem vrtiću Duga i u Dječjem vrtiću Sopot,
- s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti: u Dječjem vrtiću Potočnica,
- s višestrukim teškoćama: u Dječjem vrtiću Različak, Dječjem vrtiću Sunce i u Dječjem vrtiću Utrina,
- s obilježjima iz spektra autizma: u Dječjem vrtiću Bajka.
2.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina
- dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program: u Dječjem vrtiću Potočnica.
2.3. posebni i alternativni programi
- programi ranog učenja stranog jezika, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički i sportski programi te programi  ritmike i plesa, vjerski  programi,  ekološki i programi odgoja za održivi razvoj, programi prema koncepciji Marije Montessori, Rudolfa Steinera (waldorfski) i drugi programi za koje dječji vrtić posjeduje suglasnost nadležnog ministarstva.
 
II. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA I UPISNA DOKUMENTACIJA
 
Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta treba podnijeti od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića (kao alternativne opcije). Poveznica e-VRTIĆI na Portalu Moje ZG e-usluge (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/) će biti aktivna od 24. svibnja 2023.
Za elektroničku predaju zahtjeva za upis djeteta neophodno je posjedovati:
- NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
- adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.
Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku se mogu  obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.
Također, kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka predaje zahtjeva za upis djeteta, otvorili smo Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji mogu kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.
 
Uz zahtjev za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane sljedeće dokumente:
Osnovna dokumentacija:
         - presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;
          - presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/ boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta; ukoliko se radi o djetetu osobe stranog državljanina pod međunarodnom ili privremenom zaštitom i odgovarajući dokument kojim se dokazuje status osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom;
         - preslike osobnih iskaznica oba roditelja (obostrane); ukoliko se radi o roditeljima stranim državljanima pod međunarodnom ili privremenom zaštitom i odgovarajući  dokument kojim se dokazuje status osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom;  
Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu:
         - za dijete koje do 1. travnja tekuće kalendarske godine navršava četiri godine života: rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;
         - za dijete oba zaposlena roditelja: elektroničke zapise (e-radne knjižice) ili potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za roditelja zaposlenog u inozemstvu službeni prijevod odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu - ne starije od 30 dana od prvog dana početka roka za podnošenje zahtjeva za upis djeteta;
         - za dijete samohranog roditelja: dokaz o samohranosti: rodni list djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o privremenom uzdržavanju djeteta;
          - za dijete iz jednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili dokaz da je razvrgnuta izvanbračna zajednica ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje, izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dokaz da je u tijeku razvod braka i sl.);
          - za dijete roditelja/skrbnika invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata;
          - za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji: rješenje odnosno potvrdu područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad;
          - za dijete iz obitelji s troje ili više djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;
          - za dijete roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade: rješenje o pravu na doplatak za djecu ili rješenje nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu;
         - za dijete osobe s invaliditetom upisane u Registar osoba s invaliditetom: potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom;
         - za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima - nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja te svu drugu relevantnu dokumentaciju o zdravstvenom statusu djeteta;
          - za dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića - presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/ boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta.
 
III. PREDNOST PRI UPISU
Prednost pri upisu u programe dječjeg vrtića ostvarivat će se sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23) te pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.
 
IV. OBJAVA REZULTATA UPISA
Stručno povjerenstvo za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima za upis na temelju analize dostavljene dokumentacije i rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima uz nazočnost djeteta, uvažavajući razvojne mogućnosti i sposobnosti svakog djeteta te slobodne prostorne kapacitete dječjeg vrtića.
Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni 20. lipnja 2023. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića, pod šifrom djeteta, a sukladno odredbama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.  
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može izjaviti prigovor ravnatelju dječjeg vrtića do 28. lipnja 2023.
Ravnatelj dječjeg vrtića o prigovorima roditelja/skrbnika odlučuje u roku osam dana od dana zaprimanja prigovora.
 
V. UPIS U DJEČJI VRTIĆ
 
Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2023., odnosno do uključivanja djeteta u program.
Prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik je obvezan dostaviti dječjem vrtiću:
        - potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić;
        - presliku zdravstvene iskaznice djeteta;
        - presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o urednoj procijepljenosti djeteta protiv bolesti iz Programa obveznog cijepljenja), a original na uvid, te potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika ukoliko su djetetu utvrđene privremene ili trajne kontraindikacije za cijepljenje protiv pojedinih zaraznih bolesti;
 
Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa od 1. rujna 2023., odnosno početkom pedagoške godine, osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).
Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.
 
U programe dječjeg vrtića djeca se mogu upisivati tijekom cijele pedagoške godine sukladno odredbama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić, ukoliko dječji vrtić ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića. U tom slučaju roditelj/skrbnik dokumentaciju za upis djece (zahtjev za upis djeteta i obrazac za inicijalni razgovor) preuzima s mrežnih stranica dječjeg vrtića i popunjenu predaje odabranom dječjem vrtiću.
Podatke o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima objavljivat će Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, početkom svakog mjeseca na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr ).
 
 
KLASA: 601-01/23-001/132
URBROJ: 251-07-11-23-1
Zagreb,  17. svibnja 2023.
 
                                                                                                            P R O Č E L N I K
 
                                                                                                                   Luka Juroš, v.r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________


                                                                  
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
 
 
Na temelju članka 23.a stavka 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade objavljuje
 
 
O B A V I J E S T
o upisu u program predškole djece obveznika predškole koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću
za pedagošku godinu 2023./2024. na području Grada Zagreba
 
 
 
Roditelji/skrbnici djece obveznika predškole koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću, obavještavaju se da će se upis djece u program predškole (u trajanju od 250 sati godišnje) za pedagošku godinu 2023./2024. provoditi u vremenu od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. godine.
 
I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS  U PROGRAM PREDŠKOLE
 
Dječji vrtići Grada Zagreba, koji provode verificirani program predškole (u trajanju od 250 sati godišnje) zahtjeve za upis djece zaprimat će
 
od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. godine
isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge
https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/
na poveznici e-VRTIĆI
 
II . PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)
 
  • obvezan je i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću;
  • djeca pripadnici nacionalnih manjina (odnosno djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) i djeca s teškoćama u razvoju, a koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću, mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu.
 
Provedba programa predškole organizirat će se u sljedećim dječjim vrtićima Grada Zagreba:
 
  • Dječji vrtić Bukovac, Dječji vrtić Vjeverica, Dječji vrtić Cvrčak, Dječji vrtić Duga, Dječji vrtić Milana Sachsa, Dječji vrtić Zrno, Dječji vrtić Tratinčica, Dječji vrtić Zapruđe, Dječji vrtić Botinec, Dječji vrtić Trnsko, Dječji vrtić Siget, Dječji vrtić Hrvatski Leskovac, Dječji vrtić Jarun, Dječji vrtić Matije Gupca, Dječji vrtić Prečko, Dječji vrtić Petar Pan, Dječji vrtić Kolibri, Dječji vrtić Medo Brundo, Dječji vrtić Pčelica, Dječji vrtić Poletarac, Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sunce, Dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić, Dječji vrtić Jabuka, Dječji vrtić Malešnica, Dječji vrtić Špansko, Dječji vrtić Gajnice, Dječji vrtić Vrapče, Dječji vrtić Markuševec, Dječji vrtić En ten tini, Dječji vrtić Leptir, Dječji vrtić Sesvete i Dječji vrtić Šegrt Hlapić.
 
III. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA I UPISNA DOKUMENTACIJA
 
Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta u program predškole (u trajanju od 250 sati godišnje) treba podnijeti od 24. svibnja do 5. lipnja 2023. isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću koji provodi program predškole za djecu koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću.
Poveznica e-VRTIĆI na Portalu Moje ZG e-usluge (https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/)  bit će aktivna od 24. svibnja do 5. lipnja 2023.
Za elektroničku predaju zahtjeva za upis djeteta neophodno je posjedovati:
- NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
- adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.
Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku  se mogu obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.
Također, kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka upisa djece u program predškole, otvorili smo Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji mogu kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.
 
Uz zahtjev za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane sljedeće dokumente:
     - presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;
     - presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/ boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta;
     - preslike osobnih iskaznica oba roditelja (obostrane);
        - potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić;
        - presliku zdravstvene iskaznice djeteta;
        - presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o urednoj procijepljenosti djeteta protiv bolesti iz Programa obveznog cijepljenja), te potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika ukoliko su djetetu utvrđene privremene ili trajne kontraindikacije za cijepljenje protiv pojedinih zaraznih bolesti;
        - za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće, potencijalno darovito i dr.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i razvojnog statusa djeteta: nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika, da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja i/ili drugih ustanova (mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni kurikulum ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju, i dr.).
Dječji vrtić ima pravo uz preslike dokumenata zatražiti originale istih na uvid.
 
IV. OBJAVA REZULTATA UPISA
 
Rezultati upisa djece u program predškole (u trajanju od 250 sati godišnje) bit će objavljeni na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 20. lipnja 2023., pod šifrom djeteta.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti prigovor ravnatelju dječjeg vrtića do 28. lipnja 2023.
Ravnatelj dječjeg vrtića odlučuje o prigovorima roditelja/skrbnika u roku 8 dana od dana zaprimanja prigovora.
 
 
 
V. UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)
 
Dijete započinje s ostvarivanjem programa predškole  (u trajanju od 250 sati godišnje) 2. listopada 2023. i traje do 31. svibnja 2024. godine.
 
U program predškole (u trajanju od 250 sati godišnje) djeca se mogu upisivati i tijekom pedagoške godine. U tom slučaju roditelj/skrbnik dokumentaciju za upis djece (zahtjev za upis i obrazac za inicijalni razgovor) preuzima s mrežnih stranica odabranog dječjeg vrtića Grada Zagreba koji provodi verificirani program predškole (u trajanju od 250 sati godišnje) i popunjenu predaje dječjem vrtiću.
 
KLASA: 601-01/23-001/2
URBROJ: 251-07-11-23-2
Zagreb,  17. svibnja 2023.
 
                                                                                                                P R O Č E L N I K
 
                                                                                                                     Luka Juroš, v.r.
 


 
 

PLAN UPISA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2023./2024.

 

 

1.      ŠKOLSKI OBVEZNICI 2023./2024. (odlazak djece u osnovnu školu)

 

BROJ DJECE ŠKOLSKIH OBVEZNIKA

BROJ DJECE S ODOBRENIM PRIJEVREMENIM UPISOM U I. RAZRED OŠ

BROJ DJECE KOJA SE UPISJU U I. RAZRED OŠ

BROJ DJECE S ODGODOM UPISA U I. RAZRED OŠ

189

2

170

21

 

 

2.      PROŠIRENJE POSTOJEĆIH KAPACITETA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 

LOKACIJA

JASLICE

VRTIĆ

UKUPNO

Broj odgojno-obrazovnih skupina

Broj djece

Broj odgojno-obrazovnih skupina

Broj djece

Broj odgojno-obrazovnih skupina

Broj djece

 /

           

/

 

 

 

 

 

 

 /

           

UKUPNO:

           

 

 

3.      PROŠIRENJE NOVIM PROGRAMIMA

 

Naziv programa

Suglasnost nadležnog ministarstva

Broj odgojno-obrazovnih skupina

Broj djece

Iznos cijene programa

Posebni program „STEAM od malih nogu za djecu predškolske dobi

DA

1

22

40 €

Poseban kraći program ranog učenja engleski program

DA

1

20

26,54 €

 

 

 

 

 

 


 

4.      MOGUĆNOST UPISA NOVE DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. (od 1. rujna 2023.)

 

VRSTA PROGRAMA

LOKACIJA

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS

OD TOGA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

(upisati lokaciju objekta)

JASLICE

VRTIĆ

UKUPNO

JASLICE

VRTIĆ

UKUPNO

Program za djecu od 6 mjeseci do godine dana

/

 

/

 

 

/

 

 

/

 

/

 

 

/

 

Redoviti 10-satni program

Zorkovačka

16

    4

20

1

0

1

 

Humska

16

9

25

1

0

1

 

Vrbani

16

9

25

1

0

1

 

Pongračevo

15

0

15

0

0

0

 

Selska

 

0

8

8

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebni i alternativni programi

Zorkovačka

26

0

26

1

0

1

 

Humska

13

10

23

0

0

0

 

Vrbani

13

8

21

0

0

0

 

Pongračevo

0

0

0

0

0

0

 

Selska

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebni programi za djecu s TUR-om uključenu u posebne odgojno-obrazovne skupine

Vrbani

PSA

/

6

/

/

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraći program predškole (posebne skupine programa predškole)

Zorkovačka

/

0

0

/

0

0

 

Humska

/

0

0

/

0

0

 

 

Vrbani

/

0

0

/

0

0

 

Pongračevo

/

0

0

/

0

0

 

Selska

/

0

0

/

0

0

UKUPNO

 

115

54

169

4

6

10

 


 

                              

 

5.      UKUPAN PLANIRANI BROJ ODGOJNO-OBRAZOVNIH SKUPINA I DJECE U PROGRAMIMA DJEČJEG VRTIĆA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. (1. rujna 2023.)

 

UKUPNI BROJ LOKACIJA:________5____

 

LOKACIJA

JASLICE

VRTIĆ

UKUPNO

Broj odgojno-obrazovnih skupina

Broj djece

Broj odgojno-obrazovnih skupina

Broj djece

Broj odgojno-obrazovnih skupina

Broj djece

 Zorkovačka

4

59

9

198

13

257

 Humska

3

44

9

185

12

229

 Vrbani

2

29

10

144

12

173

 Pongračevo

1

17

3

57

4

74

 Selska

0

0

3

59

3

67

 

           

 

           

UKUPNO:

10

149

34

641

44

801

 

 

 

            Dječji vrtić Bajka će dostaviti Plan upisa za pedagošku godinu 2023./2024. Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade, radi davanja suglasnosti na isti.

 

 

PREDSJEDNICA

UPRAVNOG VIJEĆA

 

___________________

Ines Katić
Ispiši stranicu