UPISI 2021./2022.

 
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJEOBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba


 
I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtići Grada Zagreba zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će od 24. svibnja do 4. lipnja 2021. godine isključivo elektroničkom prijavom putem ePisarnice, na poveznici Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i to za ostvarivanje prava na sudjelovanje u sljedećim programima:
 
1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOME RADNOM TJEDNU
 
1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2021. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu
 • cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7.00 do 17.00 sati) u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba
 • smjenski 10-satni program u Dječjem vrtiću Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema potrebama zaposlenih roditelja/skrbnika
1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2021. navršavaju od šest do jedanaest mjeseci života
 • 10-satni program u Dječjem vrtiću Medveščak i u Dječjem vrtiću Duga, za djecu zaposlenih roditelja/skrbnika koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta

2. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)
 
2.1. obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom
 • u svim dječjim vrtićima
2.2. djeca pripadnici nacionalnih manjina (odnosno djeca kojima hrvatski jezik nije materinski jezik) i djeca s teškoćama u razvoju, koja nisu obuhvaćena redovitim programom, mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu
 • u svim dječjim vrtićima

3. POSEBNI PROGRAMI
 
3.1. za djecu s određenom vrstom teškoća u razvoju
 • s motoričkim oštećenjima u Dječjem vrtiću Vladimira Nazora
 • s višestrukim teškoćama, sniženih intelektualnih sposobnosti u Dječjem vrtiću Duga i u Dječjem vrtiću Sopot
 • s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti u Dječjem vrtiću Potočnica
 • s višestrukim teškoćama u Dječjem vrtiću Različak, Dječjem vrtiću Sunce i u Dječjem vrtiću Utrina
 • s autističnim obilježjima u Dječjem vrtiću Bajka
3.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina
 • dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program u Dječjem vrtiću Potočnica
3.3. posebni i alternativni programi
 • programi ranog učenja stranog jezika, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički i sportski programi te programi  ritmike i plesa, vjerski  programi,  ekološki i programi odgoja za održivi razvoj, programi prema koncepcijama Marije Montessori, Rudolfa Steinera (waldorfski) i drugi programi za koje dječji vrtić posjeduje suglasnost nadležnog ministarstva 

 
 
II. ZAHTJEV I UPISNA DOKUMENTACIJA

Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta treba podnijeti od 24. svibnja do 4. lipnja 2021. isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije. Poveznica Pristup u eUpise u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb će biti aktivna od 24. svibnja 2021.

Za elektroničku predaju zahtjeva neophodno je posjedovati:

 
1. NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
2. adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku se mogu obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.
Također, kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka upisa djece, otvorili smo Helpdesk s adresom e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji nas mogu kontaktirati.

Sa zahtjevom za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane sljedeće dokumente:

OSNOVNA DOKUMENTACIJA

 
1. rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole odabranom dječjem vrtiću koji će u tom slučaju sam izvršiti provjeru podataka o rođenju djeteta u Matici rođenih,

2. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili roditelj/skrbnik može odabrati opciju davanja privole  odabranom dječjem vrtiću da može sam, putem nadležnog gradskog ureda, provjeriti podatak o prebivalištu djeteta,

3. preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika (obostrane), 


 
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI
 
1. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,

2. za dijete oba zaposlena roditelja: elektronički zapisi (e-radne knjižice) ili Potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

3. za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te presuda o razvodu braka ili koji drugi dokaz da jedan od  roditelja ne živi u zajedničkome kućanstvu,

4. za dijete samohranoga zaposlenog roditelja: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti (rodni list, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta),

5. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: Rješenje, odnosno Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

6. za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda s podatcima o rođenju djeteta,

7. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: Rješenje o pravu na doplatak za djecu,

8. za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje potreba i statusa djeteta,

9. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta,

10. za dijete koje živi u  težim socijalnim i zdravstvenim prilikama: Preporuka Centra za socijalnu skrb,

11. za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili Potvrda s podatcima o rođenju djeteta.


 
III. PREDNOST PRI UPISU U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može udovoljiti svim zahtjevima roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe, prednost će sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12), imati:
 • djeca roditelja invalida Domovinskog rata; djeca oba zaposlena roditelja; djeca samohranih zaposlenih roditelja; djeca u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece; djeca u godini prije polaska u osnovnu školu; djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu; djeca s teškoćama u razvoju ukoliko postoje uvjeti za njihovu integraciju u programe; djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.


 
IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima uz nazočnost djeteta koji timski obavljaju članovi stručnog tima dječjeg vrtića.

S obzirom na epidemiološku situaciju i mjere radi suzbijanja širenja bolesti COVID-19 i zaštite zdravlja stanovništva, iznimno za upise u pedagošku godinu 2021./2022. na području Grada Zagreba inicijalni razgovor roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića provest će se (uz poštovanje svih propisanih mjera) samo kada stručni tim dječjeg vrtića procijeni da je to neophodno radi uključivanja djeteta u primjereni program te određivanja vremenske strukture programa i pripreme materijalnog okruženja. U skladu s tim, inicijalni razgovor provest će se prije potpisivanja ugovora, a najkasnije do početka pedagoške godine, odnosno uključivanja djeteta u program.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 14. lipnja 2021.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 29. lipnja 2021.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.
 
V. UPIS

Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2021., odnosno do uključivanja djeteta u program.

Prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik obvezan je dječjem vrtiću dostaviti:

 
1. Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,

2. presliku zdravstvene iskaznice djeteta,

3. presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,

4. za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).

Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa početkom pedagoške godine, odnosno od 1. rujna 2021., osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

U programe dječjeg vrtića djeca se mogu upisivati tijekom cijele pedagoške godine ukoliko dječji vrtić ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića, a u tom slučaju roditelj/skrbnik dokumentaciju za upis djece (Zahtjev za upis i obrazac za inicijalni razgovor) preuzima isključivo s mrežnih stranica odabranog dječjeg vrtića.

Podatke o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima objavljivat će Gradski ured za obrazovanje početkom svakog mjeseca na mrežnim stranicama Grada Zagreba.
KLASA: 601-02/21-001/230
URBROJ: 251-10-13-21-2
Zagreb, 4. svibnja 2021.


 
P R O Č E L N I K

    Ivica Lovrić v.r.

Ispiši stranicu