Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi djece rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023.

Poštovani roditelji,
 
dana 29.svibnja donesene su Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi djece rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. te dana 03. svibnja Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika – korisnika usluge.
Sukladno odluci, iznosi sudjelovanja roditelja uskladit će se novim obračunom od srpnja 2023.
 
Prosječni mjesečni dohodak po članu zajedničkog kućanstva čini zbroj svih oporezivih neto dohodaka i drugih neoporezivih primitaka (naknade plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćene na teret sredstava obveznih osiguranja; ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret državnog proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja; nagrade za radne rezultate i drugi oblici nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) te novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa) ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini, podijeljen s brojem članova zajedničkog kućanstva te s brojem dvanaest (broj mjeseci).
Ukoliko roditelji otplaćuju stambeni kredit kojim se rješava stambeno pitanje obitelji ili plaćaju najamninu za potrebe stanovanja, potrebno je donijeti potvrde o uplati anuiteta/rata te Ugovor o stambenom kreditu ili Ugovor o najmu.
 
Dohodovni cenzusi:
1. Prosječni mjesečni dohodak po članu zajedničkog kućanstva od 650,01 eura i više = 79,63 eura
2. Prosječni mjesečni dohodak po članu zajedničkog kućanstva od 500,01 do 650,00 eura = 59,73 eura
3. Prosječni mjesečni dohodak po članu zajedničkog kućanstva od 360,01 do 500,00 eura = 39,82 eura
4. Prosječni mjesečni dohodak po članu zajedničkog kućanstva do 360,00 eura = 19,91 eura.
 
Mjesečni iznos uplate roditelja/skrbnika za ostvarivanje redovitoga petodnevnog programa je fiksan i ne ovisi o broju dana boravka djeteta u gradskom dječjem vrtiću. Iznimno, za mjesec u kojem je dijete boravilo u gradskom dječjem vrtiću do najviše 5 dana, izostanak je opravdan liječničkom potvrdom, roditelj/skrbnik plaća 40 % utvrđenog iznosa sudjelovanja u cijeni programa. Isto tako, tijekom ljetnih mjeseci (lipanj, srpanj, kolovoz), za mjesec u kojem je dijete boravilo u gradskom dječjem vrtiću do najviše 5 dana (godišnji odmor roditelja/skrbnika), roditelj/skrbnik plaća 40 % utvrđenog iznosa sudjelovanja u cijeni programa.
 
S poštovanjem,
 
DJEČJI VRTIĆ BAJKA
Računovodstvo 01/3027-322

Ispiši stranicu