Jezično-govorni poremećaji u predškolskoj dobi

Jezik je sredstvo izražavanja misli, osjećaja, ideja, potreba, medij kojim okolina utječe na biće u razvoju i osnova je komunikacije i učenja. Nedovoljno usvojen jezični sustav ograničava utjecaj okoline na dijete i djeteta na okolinu te neizbježno dovodi do promjena u uspješnosti učenja i ponašanja djeteta. Rano djetinjstvo je razdoblje vrlo intenzivnog usvajanja jezika. To je vrijeme kada dijete prelazi iz predjezične u jezičnu fazu razvoja pri čemu mu jezik polako, ali sigurno, postaje glavno sredstvo komunikacije s okolinom. No, razdoblje u kojem dijete najintenzivnije usvaja jezični sustav ujedno je i najranjivije i najpogodnije za nastanak jezično - govornih poteškoća. Stoga smo dužni pokloniti mu osobitu pozornost. Logopedinja u vrtiću uočava, dijagnosticira i pruža stručnu podršku odgojiteljima, roditeljima i djeci vezano uz savjetovanje, praćenje i tretman jezično-govornih poremećaja.

Brojni su rizični čimbenici koji mogu dovesti do kašnjenja u jezično - govornom razvoju kao što su različita neurorizična stanja djeteta, uočljivi sindromi i sl. Ponekad je upravo kašnjenje u jezično - govornom razvoju jedini vidljivi pokazatelj odstupanja cjelokupnog dječjeg razvoja. Kako bismo na vrijeme uočili prva odstupanja, potrebno je poznavati obilježja "komunikacijskog i jezično - govornog kalendara".

Najučestaliji jezično-govorni poremećaji kod djece predškolske dobi su poremećaji izgovora, jezične teškoće, poremećaji ritma i tempa govora te poremećaji glasa.

Poremećaje izgovora možemo uočiti na razini glasova ili riječi u obliku izostavljanja glasova ili omisije (npr. dijete umjesto RIBA izgovara IBA). Zatim zamjene glasova-supstitucija (dijete glas ili skupinu glasova koje ne može izgovoriti zamjenjuje drugim glasom. Nepravilno izgovaranje glasa ili skupine glasova-distorzija (kada zvukovna realizacija odstupa od standardnog izgovora npr. umekšan izgovor glasova /Š/Ž/Č) .

Jezične teškoće se očituju na razini jezičnih sastavnica kao što je morfologija, sintaksa, semantika i prakmatika. Tipično dijete bez posebnog poučavanja, samo slušajući govor svoje okoline usvaja gramatička pravila i oblikuje jezičnu razinu govornog izražavanja. Kod pojedine djece možemo uočiti kašnjenje ili poteškoće u izražavanju u obliku nedovoljno razvijenog riječnika, kašnjenja u razumijevanju govora drugih, agramatičnosti što iziskuje praćenje i posebne postupke prema djetetu u cilju poticanja jezično-govornog razvoja.

Poremećaji ritma i tempa govora očituju se kao mucanje, brzopletost, usporen tempo govora i skandirajući govor od kojih je najučestaliji mucanje. Očituje se ponavljanjem glasova, slogova, riječi ili fraza, produljivanjem glasova, napetošču i „grčevima“ tijekom govora, ubacivanjem pomoćnog glasa u govoru. Najčešće se javlja u predškolskom periodu između druge i pete godine života. Prema nekim autorima čak 80% djece koja mucaju između druge i pete godine života prolaze tzv. fazu fiziološkog mucanja i u većini slučajeva ovi simptomi spontanu nestaju. Do pojave pravog mucanja dolazi kad je dijete po prirodi osjetljivije, ima genetske predispozicije i moralo je biti izloženo provokacijskom faktoru (događajni ili iznenadni stres). Postoje različiti pristupi u logopedskoj terapiji mucanja koja je dugotrajna i kompleksna. Najčešće se provodi kroz igru i savjetovanjem roditelja.

Poremećaji glasa: najčešći oblik u dječjoj dobi je promuklost ili disfonija. Promuklost označava svako odstupanje od normalnog obilježja visine, intenziteta i kvalitete glasa. U ovisnosti o duljini trajanja simptoma, promuklost može biti akutna ili kronična. Tretman promuklosti dječje dobi zadatak je tima stručnjaka: fonijatra, logopeda, psihologa, neurologa, i drugih.KOME SE OBRATITI U SLUČAJU ZABRINUTOSTI ZA JEZIČNO-GOVORNI RAZVOJ? 

Logopedinja u vrtiću prati, uočava i dijagnosticira odstupanja u komunikacijskom i jezično-govornom razvoju od najranije dobi te poduzima odgovarajuće mjere koje uključuju ranu logopedsku intervenciju za najmanje, logopedski tretman u vrtiću, savjetodavno-tretmanski rad s djetetom i roditeljem, savjetovanje odgojitelja vezano uz poticanje komunikacijskog i jezično-govornog razvoja u skupini.


Ispiši stranicu