Dokumenti za upis

 U nastavku možete pronaći dokumente potrebne za upis u vrtić:
OSNOVNA DOKUMENTACIJA
1. Preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili elektronički zapis iz sustava e-građani
2. Preslika potvrde mup-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/ boravištu iz službenih evidencija mup-a ili preslika osobne iskaznice djeteta; ukoliko se radi o djetetu osobe stranog državljanina pod međunarodnom ili privremenom zaštitom i odgovarajući dokument kojim se dokazuje status osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom
3. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja (obostrane); ukoliko se radi o roditeljima stranim državljanima pod međunarodnom ili privremenom zaštitom i odgovarajući  dokument kojim se dokazuje status osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom
4. Ispunjeni obrazac za inicijalni razgovor


DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU
1. za dijete koje do 1. travnja tekuće kalendarske godine navršava četiri godine života: rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;
2. za dijete oba zaposlena roditelja: elektroničke zapise (e-radne knjižice) ili potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za roditelja zaposlenog u inozemstvu službeni prijevod odgovarajućeg dokumenta kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu - ne starije od 30 dana od prvog dana početka roka za podnošenje zahtjeva za upis;
3. za dijete samohranog roditelja: dokaz o samohranosti: rodni list djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o privremenom uzdržavanju djeteta;
4. za dijete iz jednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili dokaz da je razvrgnuta izvanbračna zajednica ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje, izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dokaz da je u tijeku razvod braka i sl.);
5. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata;
6. za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji: rješenje odnosno potvrdu područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad;
7. za dijete iz obitelji s troje ili više djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;
8. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade: rješenje o pravu na doplatak za djecu ili rješenje nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu;
9. za dijete osobe s invaliditetom upisane u Registar osoba s invaliditetom: potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom,
10. za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima - nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja te svu drugu relevantnu dokumentaciju o zdravstvenom statusu djeteta;
11. za dijete koje ima prebivalište ili boravište na području Dječjeg vrtića - presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/ boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta

 

Ispiši stranicu